Černá a její symbolika

 

Technicky vzato není černá ani tak barvou, jako spíše absencí světla a její symbolika je velmi složitá. V západním světě je černé připisována celá řada vedlejších významů, z nichž mnohé souvisejí se strachem a neznámem. V ostatních regionech tomu může být jinak, nicméně platí, že většina kultur uznává dualitu a protiklad černé a bílé.

 

Zlověstné asociace které černá vyvolává, zjevně vycházejí ze spojení černé s nocí a tmou. lidé mají strach z toho co se skrývá v temnotě, po setmění přichází čas zlodějů, nočních predátorů, zločinců a čarodějnic.

 

Pokud to skutečně je hlavním důvodem, proč černá vyvolává negativní vedlejší významy, pak lze vysvětlit i záporné pocity obyvatel Evropy vůči černé barvě z hlediska počasí. Evropská obloha bývá na rozdíl od oblohy nad vyprahlými oblastmi Blízkého východu, Afriky a rozsáhlými teritorii v Rusku a Číně obvykle zatažena. Noci zde mohou být černé jako dehet a tedy neobyčejně strašidelné. V končinách kde se oblaka objevují jen zřídka, je běžné, že dokonce i bezměsíčná hvězdnatá noc skýtá přkvapivou intezitu světla a zdaleka není tak temná. Jinými slovy v tropech a rovníkových oblastech nebývají tak tmavé noci jako v zamračených oblastech mírného pásma.

 

Pro mpožnost kde platízmíněné asociace, se nabízí i další možnost. Ti kdo dosáhli dostatečného majetku a postavení a nejsou nuceni vykonávat venkovní nekvalifikovanou práci, mívají bledší pokožku než ti, kdo jsou po celý den vystaveni slunečním paprskům. To je nevyhnutelný biologický fakt, z něhož pak plynou závěry, pole nichž jsou vladaři a šlechtici bledší než jejich chudí poddaní. Kdybychom zašli do krajnosti, dalo by se říci, že zmíněné rozdíly mohou být symbolicky vykládány jako nepřátelství mezi černou a bílou, přičemž černá značí podřadnost a nižší postavení.

 

Na Západě se však nejsilnější asociace černé pojí s tématem d'ábla; ty se do určité míry udržují v ostatním světě, ale jsou výrazně slabší. Černá podporováná náboženskou představivostí symbolizuje neštěstí, smutek, ztrátu, zoufalství, strach, nesváry, lži, špatnost, zlou vůli, hřích, d'ábelské skutky a rituály a - v širším významu - truchlení a bolestnou ztrátu. Naproti tomu v Číně je černá barvou elementu vody a vyjadřuje klid a umírněnost, nikoli špatnost.

 

Hojné používání černé barvy v západní kultuře vedlo k tomu, že si ji ve zvýšené míře oblíbili příslušníci mladších generací, kteří se vzpírají ortodoxním názorům, vysmívají se autoritám a provokují rodiče. Černá v dnešní době symbolizuje celou řadu interpretací na téma volnosti a vzdoru, např. vzpouru, nezávislost, tajemnost, okultní moc, sexualitu, anonymitu, příznivé přijetí a zlost. Z politického hlediska bývá černá spojována s anarchizmem.

 

Již dávno předtím, než černou začaly uvedeným způsobem využívat mladší generace, dosahovala tato barva značného stupně úctyhodnosti. A stále je moderní jako barva oblečení - nejenže lichotí postavě o opticky zeštíhluje linie, ale také vyjadřuje kultivovanost, eleganci, vážnost a moc. Důležité osoby - např. kněží, soudci či příslušníci elitních policejních jednotek nebo tajné policie - často nosí černý oděv, nebot' dodává jejich postavení na důležitosti.